Examination dates STEOP

Summersemester 2017 (written examinations)

  • 16.06.2017 (1:15-4:15 a.m., lecture hall 47)
  • 23.06.2017 (1:15-4:15 a.m., lecture hall 47)
  • 04.07.2017 (3:00-6:00 a.m., lecture hall 47)
  • 19.09.2017 (3:00-6:00 a.m., lecture hall 47)

Wintersemester 2016/17 (written examinations)

28.02.2017 (11:30 p.m. - 2:30 a.m., lecture hall 47)